Algemene voorwaarden Webshop Bakker Rijkenberg

 1. Toepasselijkheid
  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan bakker Rijkenberg. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van bakker Rijkenberg te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
 2. Aanbiedingen en prijzen
  Aanbiedingen door en prijzen van Bakker Rijkenberg zijn vrijblijvend. Bakker Rijkenberg accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakker Rijkenberg behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Bestellingen
  Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail of internet is de overeenkomst een feit. Bakker Rijkenberg behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Bestellingen voor de volgende dag kunnen uiterlijk tot 17:00 geplaatst worden.
 4. Bezorg- en administratiekosten
  Bakker Rijkenberg bezorgt bestellingen alleen Haarlem, Heemstede,Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout. De klant dient voor minimaal € 15,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van bakker Rijkenberg. De bezorgkosten bedragen minimaal € 3,75 en maximaal €5,00 per bezorg adres afhankelijk van de woonplaats.
  De bestelling wordt zoveel mogelijk afgeleverd op het door u aangegeven tijdstip.
 5.  Leveringen
  Bakker Rijkenberg zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door bakker Rijkenberg ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de klant bakker Rijkenberg daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 1. Betaling
  De klant voldoet bij de webshop van bakker Rijkenberg aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.
 2. Reclames, garantie en retourgoederen
  De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt 5 gestelde. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft bakker Rijkenberg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van bakker Rijkenberg wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door bakker Rijkenberg. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging van ondeugdelijke producten plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij bakker Rijkenberg zijn aangemeld en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen, in geval van voornoemde omstandigheden, voor rekening van bakker Rijkenberg, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.
 3. Overdracht van risico en eigendom
  Het risico van het geleverde gaat van bakker Rijkenberg over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Klantgegevens
  Indien de klant aan bakker Rijkenberg opgave doet van een adres is bakker Rijkenberg gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
  Bakker Rijkenberg
  Emmaplein 34
  2014 VA Haarlem
  of per e-mail: info@bakkerrijkenberg.nl
 1. Aansprakelijkheid
  Bakker Rijkenberg is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van bakker Rijkenberg is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van bakker Rijkenberg komen. Bakker Rijkenberg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt bakker Rijkenberg eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakker Rijkenberg is niet aansprakelijk voor het misverstaan, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en bakker Rijkenberg, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bakker Rijkenberg. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door bakker Rijkenberg uitgesloten.
 2. Diversen
  De klant van bakker Rijkenberg dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door bakker Rijkenberg geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakker Rijkenberg garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft bakker Rijkenberg het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat bakker Rijkenberg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan bakker Rijkenberg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Rechten
  Alle contacten en transacties met bakker Rijkenberg geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van bakker Rijkenberg. Niets uit uitgaven of publicaties van bakker Rijkenberg mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bakker Rijkenberg.
 4. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen bakker Rijkenberg en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
  BTW nr: 813012533 B01
  Iban: NL76INGB0000591225